مهمونی جمعه ناهار هست

من دو دست لباس دارم که برای قبل کرونا هستند

بعد از ماساژ روز وحشتناکی داشتم

تا این حد که مجبور شدم بمانم خانه و بخوابم

رفتم ماساژ

و آقایی که کار ماساژ انجام میداد

همشهری ام بود

هفته پیش حرف اصفهان رفتن شد

تعطیلات بود

مامان دلتنگ اصفهان

بابا میخواست برود بعد از کلی سال ویزیت شود

و داداش اصلا برایش فرقی نمی کرد

فقط میخواست تهران نباشد

ی بچه دو، سه،پنج ساله وقتی با پدر مادرش میره 

رستوران 

هیچ وقت منو غذا چک نمی کنه

آخر هفته گذشته با مامان رفتیم یک جایی

غذای بیرون بر

از چند نفر پرسیده بودم و اینجا را معرفی کردند

دیشب به یک شماره زنگ زدم که در مورد ماساژ بپرسم

و بعد از اینکه اون طرف خط جواب نداد

در مورد خواندن چارت ی توضیح بدم

چون ممکنه برای خیلی ها سوال پیش آمده باشه

دوستم با یک آقایی به قصد ازدواج مدتی هست

صحبت میکنه

سلام عزیزان

در جریان کلاس آسترولوژی من که هستید

می تونید اینجا یک سوال بپرسید و من جواب بدم

اسم شناسنامه ای لازم هست و تاریخ دقیق تولدتون مثل ۱۳۷۰/۰۹/۲۱

سوال های عجیب غریب نپرسید لطفا 

و اینکه من تازه دارم یاد می گیرم سرعتم زیاد نیست

در خواندن چارت تولد